Nieuws

Uitnodiging en Agenda 10e Algemene Ledenvergadering VVRG 2023

Secretaris VVRG
06 april 2023

Locatie “De Brug” in het Genie museum
Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught

Ontvangst : v.a. 13.30 uur
Aanvang ALV : 14.00 uur

U wordt vriendelijk verzocht zich via de mail aan te melden voor de vergadering bij secretaris@vvrg.nl onder vermelding van naam, voorletters en nummer veteranenpas.

Voorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (Agendapunt 5 en 6) 
Tijdens deze ALV zal gestemd worden over wijziging van de Statuten en Huishoudelijk reglement. Voor wijziging van de statuten dient minimaal tweederde van het aantal leden aanwezig dan wel digitaal vertegenwoordigd te zijn, waarbij een tweederde meerderheid nodig is om tot een besluit te komen. Aangezien het schier onmogelijk is om 2/3 van het aantal leden fysiek aanwezig te hebben, wordt in de week van 17 – 21 april de mogelijkheid geboden om uw stem digitaal uit te brengen. U ontvangt daarvoor t.z.t. een aparte uitnodiging via de mail. Mocht inclusief de digitaal uitgebrachte stemmen geen 2/3 vertegenwoordiging en meerderheid gehaald worden, dan zal het voorstel tot wijziging statuten binnen 4 weken in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering alsnog ter stemming gebracht worden. In deze vergadering beslist een meerderheid van 2/3 van het alsdan aanwezige aantal leden. De concept wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement heeft u onlangs al ter inzage en becommentariëring ontvangen.

Bestuursverkiezingen (Agendapunt 7)
Door omstandigheden zijn er tussentijds twee vacatures binnen het bestuur ontstaan vanwege het aftreden van Chris Stern en Bas van den Berg. Conform de mogelijkheid zoals vastgelegd in de statuten heeft het bestuur voor de opengevallen functies twee nieuwe kandidaten gevonden die onder voorbehoud al invulling geven aan de opengevallen functies. De ALV beslist over de definitieve aanstelling. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden via secretaris@vvrg.nl.

Notulen 9e ALV 2022
Notulen 9e Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 april 2022 te Loenen. De vergadering zal worden afgesloten met een saamhorigheidsborrel.

Graag tot 21 april a.s.

Agenda:

 1. Opening en welkomstwoord.
 2. Mededelingen bestuur
 3. Verslag ALV 2022
 4. Financiële aspecten
  a. Financieel verslag 2022 en begroting 2023 (wordt aan begin van de vergadering uitgereikt.)
  b. Verslag kascontrole commissie.
 5. Voorstel tot wijziging statuten (Digitaal uitgebrachte stemmen tellen mee in het totaal).
 6. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement.
 7. Bestuursverkiezingen.
  a. Aftredend en niet herkiesbaar Bas van den Berg en Chris Stern.
  b. Het bestuur stelt Sander de Wit en Rodger Nievelstein voor als kandidaatbestuurslid.
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting

Met geniegroet,
J. (Jan) Stienstra LKol b.d.
Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen
Secretaris