Ondersteuning

Met het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) wordt de veteraan en zijn relatie laagdrempelige collegiale ondersteuning aangeboden en daarmee een bijdrage geleverd aan de verwerking of hantering van psychosociale- en psychische klachten en daaraan gerelateerde problemen na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan.

De nuldelijnshelpers veteranen zijn allen vrijwilliger en kunnen op verantwoorde en laagdrempelige manier veteranen met een hulpvraag ondersteunen en zo nodig de weg wijzen naar professionele ondersteuning wijze. Het Veteranen Platform (VP) neemt hierin het voortouw en heeft een projectcoördinator aangesteld. Het vfonds ondersteunt dit project dat in 2012 is opgestart in financiële zin. In de uitvoeringsbepalingen van de Veteranenwet wordt aan het VP een coördinerende rol voor de nuldelijnsondersteuning toebedeeld. Hiermee krijgt dit project ook een officiële status en kunnen veteranenorganisaties die niet bij het VP zijn aangesloten zich op termijn aansluiten bij het project. Kameraadschappelijke ondersteuning is geen nieuw verschijnsel bij militairen en veteranen, maar met het project kan deze ondersteuning meer gestructureerd gebeuren, wat ten goede komt van vele veteranen.